Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Ἡ Βράβευσίς μου.

Τὀ τρίτον βραβεῖον ἀπέσπασε τὀ ποίημα τοῦ Δεσποτάκη τῆς Δαμητρός,
εἰς τὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸν Λογοτεχνίας τοῦ 2011, ποὺ διοργάνωσε ἡ ὀργάνωσις
Ἐλληνικοῦ Πολιτισμοῦ ΝΟΣΤΟΣ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Πρεσβείας τῆς 'Ελλάδος εἰς τὴν Ἀργεντινήν,
μὲ τίτλον Μάρμαρα τοῦ Παρθενῶνος: ἱστορία μιᾶς κλοπῆς ἤ ἡ κλοπὴ τῆς ἱστορίας.
Ὁ Δημήτριος ἐκλήθη ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν τῆς Ἀργεντινῆς νὰ παραλάβῃ τὸ βραβεῖον του 26-11-2011 εἰς τὴν αἴθουσαν Μπόρχες τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀργεντινῆς καὶ 6-12-2011 εἰς τὴν Βουλὴν τῆς Ἀργεντινῆς, ἀπὸ τὴν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀργεντινῆς. Δὲν μετέβη λόγῳ οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, καθὼς οὔτε τὸ Ε.ΚΕ.ΒΙ. χρηματοδότησε τὴν μετάβασίν του.
Ἡ Βράβευσίς του ἔγινε 16-12-2011 είς τὸ κατάμεστον ἀμφιθέατρον τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως, ἀπὸ ἀντιπροσωπεία τῆς γερουσίας τῆς Ἀργεντινῆς, τὴν Ἕνωσιν Λογοτεχνῶν καὶ Συγγραφέων τῶν Πέντε Ἠπείρων, τὴν Διασπορικὴν Στοὰν Αὐστραλίας καὶ τοῦ Κέντρου Ἐλληνικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίων Χιλῆς. Παρέστησαν δὲ καὶ Ἕλληνες βολευταὶ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς βολῆς, μὰ εὐτυχῶς ὀ κόσμος τοὺς ἔκραξε καὶ τὸ κατεχάρην!
Mεγάλη τιμὴ μοῦ ἔκανε ἡ Φιλονόη μὲ τὴν κάτωθι ἀνάρτησιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου